+420 799 516 995 info@palenice-pistovice.cz

Provozní řád

Pálenice Pístovice je pěstitelskou pálenicí, která v souladu s platnými zákony ČR vyrábí ovocné destiláty pro pěstitele.

Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu na pěstitelskou pálenku je  povinen vyplnit  PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“.

Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje v  PROHLÁŠENÍ.

Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.

Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně váhy kvasu i množství pálenky. Při zpracování ovoce na kvasy je ovocná drť shromažďována do sběrné kvasné nádoby, ze které se pak hotové kvasy přečerpávají do pálenice. Výtěžek pálenky je pak přepočítán na kg ovoce dodaného jednotlivými pěstiteli. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, nebo které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky.   Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven.

Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovávaných kvasů.

Kvas nesmí obsahovat žádné předměty, které by mohly poškodit zařízení pěstitelské pálenice. Případné způsobené škody na zařízení budou vymáhány na pěstiteli, který tento kvas předal k vypálení.

Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou k dispozici v pálenici.V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek, bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vydána až po zaplacení. Pokud pěstitel neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku bude tato znehodnocena za účasti pracovníka Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice.

Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost. V provozních místnostech je pití alkoholických nápojů zakázáno.

Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjišťováním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.

Dle § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.

Pěstitelé jsou povinni si dodat na vyrobenou pálenku nádoby.

Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.

Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vzorky pálenky, odebrané z lihového měřidla, jsou odebrány a znehodnoceny pracovníkem CÚ za účasti provozovatele pěstitelské pálenice.

Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků pokladní doklad a potvrzení na formuláři OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ, opatřenými běžným pořadovým číslem, a podpisem. Pěstitel je povinen podepsat potvrzení v originále i kopii, která zůstane v pálenici.